1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
VoFotograaf: de gebruiker, Stefanie Teeuwisse, in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de Wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 AW.

2. Toepassing 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Studio-Steef houdt zich het recht voor de algemene voorwaarden aan te passen of aan te vullen.

3. Vergoedingen
3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotografe eenzijdig en naar redelijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk. 
3.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed. 
3.3 Benzinekosten 0,35 ct per gereden km vanaf Alphen aan den Rijn: inclusief bij bruidsfotografie, exclusief bij alle andere fotoreportages.

4. Auteursrecht en naamsvermelding
4.1 Het auteursrecht van fotografische werken berust ten alle tijden bij de fotografe.
4.2 De door Studio-Steef gemaakte geleverde foto's in een andere bewerking of uitsnede op internet plaatsen is (bij wet) niet toegestaan.  
4.3 De Wederpartij geeft de Fotografe toestemming voor het gebruik van de gemaakte fotografische werken voor promotie doeleinden, te denken aan social media, website e.d. De wederpartij kan schriftelijk of per email vóór de shoot/bruiloft aangeven hier bezwaar tegen te maken. 
4.4 De naam van de Fotografe dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
4.5 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de Fotografe conform artikel 25 lid1 in acht. 
4.6 Bij inbreuk van het auteursrecht, komt de Fotografe een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotografe gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten). 

5. Klachten 
Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan de Fotografe te worden medegedeeld. De Fotografe heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden. Klachten na deze termijn worden als ongegrond beschouwd. 

6. Opdracht 
6.1 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
6.2 Een offerte, voorzien van handtekening door de Wederpartij wordt gezien als opdracht bevestiging en is bindend. 
6.3 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotografe slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotografe is geretourneerd. 
6.4 Bij het annuleren van een opdracht betreffende bruidsfotografie, om wat voor rede ook, vind er geen restitutie plaats van de aanbetaling. Deze geldt ter compensatie van de vrijgehouden dagen en het wegvallen van inkomen.
6.5 Verplaatsen van een bruiloft is kosteloos. Verplaatst deze naar het volgende jaar, worden jaarlijkse prijswijzigingen in rekening gebracht.
6.6 De fotografische beelden worden naar eigen inzicht van de fotografe bewerkt in zwart/wit en/of kleur. De Wederpartij heeft hier geen invloed op.
6.7 De fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren/annuleren indien, na aanvaarding, nieuwe informatie beschikbaar komt, die uitvoering voor de fotograaf onaanvaardbaar maken.
6.8 Onbewerkte of RAW bestanden zijn niet te koop. 

7. Factuur en Betaling
7.1 Betaling van reportages dient te geschieden binnen 28 dagen na factuurdatum.
7.2 Betaling van Bruidsfotografie dient te geschieden 5 dagen voor boekdatum bruiloft. Met voorafgaande een aanbetaling van 30% van het totaal bedrag.
7.3 De offerte die voortvloeit uit een bruidsfotografie opdracht, dient getekend terug gezonden te worden naar Fotografe.
7.4 Een offerte is bindend, 48u na het tekenen hiervan, en zal dan dienen als opdrachtovereenkomst.
7.5 Binnen 25 dagen na het tekenen van de offerte voor bruidsfotografie, dient een aanbetaling van 30% over het totaal bedrag te geschieden.
7.6 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 7.1 en 7.5 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.
7.7 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotografe ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
7.8 Fotografische werken worden geleverd aan de Wederpartij na volledige betaling van de factuur tenzij vooraf anders is afgesproken.
7.9 Cadeaubonnen zijn nooit inwisselbaar voor contanten. Cadeaubonnen zijn tot 1 jaar na uitgifte datum geldig. 

8. Aansprakelijkheid
8.1 De Fotografe is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotografe.
8.2 De fotografe kan niet aansprakelijk worden gesteld bij materiële en/of immateriële schade tijdens werkzaamheden op locatie of in de studio.  
8.3 De fotografe stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede fotografische werken door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotografe vallen. (Gedrag kinderen, weersomstandigheden, niet opvolgen aanwijzingen)
8.4 de Wederpartij is verantwoordelijk voor het maken van een back up van aangeleverde bestanden. Materiaal is in een later stadium wel opvraagbaar, maar niet opeisbaar. 
8.5 Door de Wederpartij achteraf bestelde fotoafdrukken bij een bedrijf naar eigen keuze zijn op eigen risico. De fotografe is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze afdrukken.
8.6 De Fotografe kan ten alle tijden de opdracht annuleren, indien hier een aantoonbare reden voor is, zoals o.a. ziekte, overlijden van naasten, in conflict Wederpartij etc. De Fotografe is hierbij niet aansprakelijk voor eventuele gemaakte kosten van de Wederpartij. De Fotografe zal naar vermogen mee werken naar het zoeken van een passende oplossing.
8.7 De Fotografe treft alle redelijke maatregelen om risico’s op technische problemen te beperken. Zij is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door een mislukte opname of technisch mankement. Bij technische problemen of door externe oorzaken als brand, diefstal enz., is de Fotografe niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakt kosten.

9. Bruidsfotografie:
9.1 De Wederpartij is verantwoordelijk voor toegangs-/parkeerkosten. Indien een bepaalde locatie gewenst is voor de fotoreportage, is de Wederpartij ook verantwoordelijk voor eventuele toegangs-/parkeerkosten. 
9.2 De Fotografe is niet aansprakelijk voor het feit dat niet iedereen op de foto staat. Desgewenst kan er door de Wederpartij een briefje aangeleverd worden met daarop de gewenste foto’s.
9.3 Het is de Fotografe toegestaan een derde mee te nemen zoals een assistent, stagiair of second shooter. Dit neemt geen extra kosten met zich mee voor de Wederpartij. 
9.4 Eten en drinken dient verzorgd te worden door de wederpartij.
9.5 De wederpartij dient een rustige ruimte aan te wijzen, waar de fotografe zich terug kan trekken, apparatuur kan installeren en eventueel kan editen.
9.6 Bij het ontvangen van de preview, en het gebruik hiervan op social media, dient altijd de naam van de fotografe vermeld te worden, evenals bij alle andere beelden welke door de fotografe zijn gemaakt.
9.7. Levering geschied, tenzij anders overeengekomen, op USB, per gewone post of per online galerij.
9.8 De keuze voor de fotografische beelden in het inclusieve bruidsalbum ligt ter alle tijde bij Studio-Steef

10. Faillissement/surseance 
Zowel de Fotografe als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotografe het recht de overeenkomst te beëindigen. 

11. Rechts- en forumkeuze 
11.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
11.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotografe en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. 

Bij gebruikmaking van de diensten van Studio-Steef in welke zin ook, gaat u, de Wederpartij, automatisch akkoord met deze voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Studio-Steef 
1 januari 2021

BELANGRIJK :
​- Tarieven zijn inclusief BTW en inclusief reiskosten als de shoot in Alphen aan den Rijn plaatsvindt. Woon je buiten Alphen aan den Rijn ? Dan breng ik € 0,35 per kilometer in rekening.
- De foto's die ik tijdens de shoot maak, gebruik ik ook voor mijn website of sociale media. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kun je dit aangeven bij het boeken van de shoot. Tevens vraag ik hier nog een keer een bevestiging van per mail bij het afleveren van de foto's.